Anbefalinger til Inatsisartutvalg 2021

Tilioq ønsker at være fremadskuende og løsningsorienteret, så vilkårene for personer med handicap, deres pårørende og handicapfagligt personale kan forbedres. Derfor opfordrer vi politikere, kandidater, partier og vælgere til at tage disse anbefalinger op i valgkampen.

Medborgere: Spørg politikerne, hvordan de vil sikre at disse anbefalinger bliver til virkelighed.

Og Politikere: Hvis I vil gøre en forskel for personer med handicap, så debatter disse anbefalinger, og lov personer med handicap, deres pårørende og hele samfundet, at I vil føre disse anbefalinger ud i livet.

Diskriminationsforbud
Personer med handicap oplever at blive diskrimineret af arbejdsgivere, af medborgere og af samfundet. Beslutningstagerne bør gå forrest i arbejdet med at reducere negativ forskelsbehandling og diskrimination af personer med handicap ved at indføre et diskriminationsforbud, som gør det ulovligt at diskriminere personer på baggrund af et handicap.

Viden i befolkningen
Der er mange fordomme om personer med handicap i samfundet. De, som har fordomme er ikke onde eller dårlige mennesker, men de har ikke lært nok om handicap. Kendskabet til, hvad det betyder at have et handicap, skal styrkes. Specielt i forhold til de mindre synlige eller usynlige handicap. Derfor bør Naalakkersuisut sikre at departementer og styrelser udarbejder oplysningsmateriale om handicap målrettet forskellige målgrupper i samfundet, fx børn i folkeskolen, virksomheder eller den almene befolkning

Data og statistik
Der er stort set ingen data og statistik vedrørende personer med handicaps levevilkår, hvor mange personer med handicap som bor i landet samt deres adgang til støtteforanstaltninger, uddannelse, beskæftigelse og sundhed. Der er et stort behov for denne data, for at kunne vurdere personer med handicaps levevilkår, hvilke initiativer som skal igangsættes, samt hvilken forskellige opstartede initiativer har.

Psykiatri
Der er en stigning af børn og unge, som er i kontakt med psykiatrien. Naalakkersuisut bør i samarbejde med Sundhedsvæsenet og kommunerne sikre en helhedsorienteret og tidlig indsats og støtte til personer i psykiatrien samt udvide de socialpsykiatriske og terapeutiske tilbud til borgere med psykiske lidelser.

Uddannelse
Personer med handicap har et lavere uddannelsesniveau end resten af befolkningen. Det er et strukturelt og samfundsmæssigt problem. Naalakkersuisut bør sikre, at alle offentlige uddannelsestilbud er inviterende og inkluderende overfor personer med handicap, at de har adgang til uddannelsesrelateret støtte og hjælpemidler til personer med handicap samt vejledning herom.

Arbejde
Personer med handicap har en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end resten af befolkningen. Der børe være en national strategi og et særligt fokus på at skabe et rummeligt arbejdsmarked, der inkluderer personer med handicap. Samt sikre at kommuner og virksomheder har de rette redskaber til at ansætte personer med handicap.

Døve og tegnsprogstolkning
Tegnsprogsbrugere har meget begrænset adgang til tolkning, hvilket isolerer dem fra resten af samfundet. Der er brug for klare retningslinjer for, hvordan der sikres tolkning i alle livets situationer, og hvem der har ansvaret for at sikre tolkningen. Tolkning kan sikre, at tegnsprogsbrugere kan deltage i samfundet på lige fod med alle andre. For eksempel vil tegnsprogstolkning under valgkampen og ved valgmøder sikre at tegnsprogsbrugere kan deltage i den demokratiske proces. Særligt er det vigtigt at der i sikres adgang til tegnsprogstolkning i alle risiko- og krisesituationer som fx information om COVID-19 pandemien.

Implementering af lov om støtte til personer med handicap
1. januar 2020 trådte den nye handicaplov i kraft. Loven giver borgerne flere rettigheder til hjælp og støtte end den gamle forordning. Desværre er den nye lovgivning ikke fuldt implementeret.

Der er et stort behov for at sikre den helhedsorienteret og koordineret indsats for personer med handicap og særligt børn med handicap, som lovgivningen giver ret til. Instanser som Sundhedsvæsen, Majoriaq, uddannelsesinstitutioner m.m. skal uddannes, inkluderes og involveres for at sikre denne ret.

Der er et stort behov for, at man på nationalt plan sikrer en løbende opkvalificering af kommunale medarbejdere og andet handicapfagligt personale i ’Lov om støtte til personer med handicap’ samt handicapkonventionen. Dette kan ske ved produktion af online- eller videokurser eller særligt uddannede nøglepersoner i kommunerne.