Artikel 4 – Hvad handicapkonventionen forpligter Grønland til

§§§ Mine rettigheder – DINE rettigheder – VORES rettigheder §§§

I TILIOQ sætter vi i en række artikler fokus på FN’s handicapkonvention og hvad den helt konkret betyder for dig og mig i Grønland. Læs og lær om vores alles rettigheder.

Artikel 4 – Hvad handicapkonventionen forpligter Grønland til

Nu efter det sidste punkt på Inatsisartuts forårsamling er besluttet, en forårssamling der på mange måder har været spændende og banebrydende indenfor handicapområdet, vil vi rette fokus mod artikel fire. Artiklen opremser de pligter staten har. Her i Grønland er det Selvstyret, som er bundet af handicapkonventionen, og ikke mindst af artikel 4, som er kaldet de ‘Generelle forpligtelser’.

I artikel 4’s første punk 4.1 står at staten (i dette tilfælde Grønland) er forpligtet til at sikre og fremme “den fuldstændige virkeliggørelse” af alle menneskerettigheder for personer med handicap. Dette indebærer for det første, at staten har pligt til at have et overblik over hvordan det står til på området – altså på hvilke området bliver handicapkonventionens rettighederne ikke overholdt og på hvilke områder bliver de overholdt. Staten skal altså have fingeren på pulsen og vide hvordan det står til. Men derudover har staten også pligt til, at der bliver handlet på denne viden. Det betyder helt konkret at der, ifølge handicapkonventionen, bør laves en plan for, hvordan man sikrer at alle rettighederne i konventionen bliver overholdt.

Og det er netop på forårssamlingen blevet vedtaget, at en sådan handlingsplan skal udarbejdes af Naalakkersuisut og fremlægges for Inatsisartut  i 2022. Det er et stort skridt fremad for at sikre personer med handicaps rettigheder.

Men sådan en handlingsplan står ikke alene i artikel 4. Artiklen pålægger alle offentlige myndigheder at overholde og arbejde for konventionens gennemførsel. Det betyder at kommuner, styrelser, regeringen mm. alle har pligt til at arbejde for at de rettigheder som konventionen giver bliver virkeliggjort.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Handicapkonventionen: Den 24. august 2009 trådte FN’s handicapkonvention i kraft i Grønland. Handicapkonventionen er en aftale, hvor Selvstyret forpligter sig til at sikre at personer med handicap får lige mulighed for alt dette og meget mere.

Handicapkonventionen er vigtig, fordi den har til formål at fremme, beskytte og sikre at ALLE personer med handicap fuldt ud kan nyde ALLE menneskerettigheder på lige fod med ALLE andre. Det vil sige at personer med handikap har krav på, og ret til at få samme muligheder som alle andre mennesker i samfundet. Det har selvstyret forpligtet sig på at arbejde for.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Forskellige typer af pligter

Men for at det ikke skal være en uoverskuelig opgave skelner man i artikel 4 mellem to forskellige typer af forpligtelser. Grønland har pligt til at sikre og fremme at alle rettighederne efterleves, men konventionen anerkender også, at dette desværre ikke kan ske fra dag til dag. Derfor skelnes det mellem forskellige typer af rettigheder. De økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er Grønland forpligtet til at arbejde henimod efterleves. Det betyder at det hele tiden skal gå fremad på de området. Der må ikke ske forringelser, men det forventes heller ikke at man fra den ene dag til den anden kan sikre at disse rettigheder overholdes. For eksempel kan man ikke på få dage sikre, at der er ramper i hele landet, så man kan komme ind til koncerter og biblioteker. Eller i forhold til de økonomiske rettigheder at alle som har mulighed og lyst til at arbejde har et job. Men det er vigtigt at understrege at de offentlige myndigheder alle skal arbejde på, at der fx. bliver bygget ramper, at der skabes et inkluderende arbejdsmarked og meget mere.

En anden type forpligtelse knytter sig til de borgerlige og politiske rettigheder. Disse skal overholdes fra det tidspunkt, hvor Grønland tiltrådte handicapkonventionen. Der er for eksempel retten til at deltage i politik og at være lige for loven mm..

Forhåbentlig vil den kommende handlingsplan være med til at sikre at alle rettigheder, borgerlige, politiske, sociale, kulturelle som økonomiske bliver overholdt i fremtiden.