Nyheder

Reaktion på Qeqqata sagen: Borgernes retssikkerhed i Grønland bør sikres

Handicaptalsmanden reagerer på ombudsmandens kritik af Qeqqata Kommunias håndtering af en sag om manglende støtte til et barn. Tidlig udredning for personer med usynlige handicap og i psykiatrien samt viden og tværfaglighed er nødvendig.

Læs mere
Gode nyheder – opprioritering af handicapområdet er et vigtigt skridt
17.11.2022

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioqs finanslovsbevilling er forhøjet til 5.000.000, - kr.

Læs mere
Forældregruppen fra Ivaaraq: Krav til forbedringer på døgninstitutionsområdet
15.11.2022

Forældregruppen bestående af forældre og pårørende til beboere på Ivaaraq mener, at den tragiske situation på Ivaaraq, hvor en ung kvinde er blevet seksuelt misbrugt, blot er den mest alvorlige sag, der bunder i en langvarig nedprioritering af handicapdøgntilbud fra politisk hånd.

Læs mere

Vidste du at

Mennesker med handicap skal have samme muligheder som alle andre: Mulighed for uddannelse og arbejde. For at have et sundt og raskt liv. For at være med i samfundet – i foreninger, i kulturtilbud. Se mere om rettigheder for personer med handicap.

Hvis du fx har fået afslag på et hjælpemiddel, en støtteperson eller noget helt 3. hos kommunen eller en anden myndighed har du disse rettigheder:

  • Du har krav på en begrundet afgørelse og at myndigheden skal forklare dig på hvilken baggrund de har truffet afgørelsen.
  • Du har krav på en skriftlig afgørelse.
  • Myndigheden har pligt til at vejlede dig om klage og ankemuligheder.
  • Du kan anke din sag hos det sociale ankenævn

Du kan klage til Det Sociale Ankenævn over kommunens afgørelser på sager i socialeområdet. Du kan også klage over afgørelser vedr. pension, der er truffet af Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen. Læs mere om hvordan du kan klage på deres hjemmeside.

Det er muligt at tage folkeskolens evaluerende prøve på særlige vilkår.
I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen § 24:
”Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår for elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre med hensyn til at kunne gennemføre prøven.”
Her kan du finde loven.

At du kan søge om aktindsigt, hvis du ønsker at se din sag i kommunen. Det kan du gøre hvis de fx ikke reagerer på din henvendelse, eller du er i tvivl om hvor og hvor langt din sag er og ikke du ikke kan få svar på det, fra kommunen.

I ovenstående video vises FN’s handicapkonvention og rettigheder for personer med handicap. Videoen indeholder grønlandsk tale med dansk undertekst.

I videoen er der en kvinde, som bruger tegnsprog. Den fortæller om, hvad konventionen giver af forskellige rettigheder. At samfundet skal fjerne barriere så personer med handicap kan få muligheder som alle andre, f.eks.lige ret til en uddannelse. Retten til at have et arbejde. Retten til at deltage i kultur og fritidsaktiviteter. Retten til beskyttelse mod vold og tortur. Retten til at have indflydelse. Retten til at have bolig og med hvem du ønske at bo med. Og få den støtte du har behov for. Du har ret til et liv, som alle andre. Din konvention og dine rettigheder. Se mere på www.pisinnaatitaaffikka.gl

Tilioqs strategi 2021-2023

Tilioq arbejder for, at personer med handicaps rettigheder bliver overholdt, så de kan leve et værdigt liv på lige fod med alle andre.

Tilioqs strategi