Tilioqs strategi

Mission

Arkiv 9

Tilioq arbejder for, at personer med handicaps rettigheder bliver overholdt, så de kan leve et værdigt liv på lige fod med alle andre.

Med en inddragende tilgang taler Tilioq personer med handicaps sag i samfundsdebatten for at sikre, at personer med handicaps stemmer bliver hørt.

Tilioq vil være en aktiv samarbejdspartner, vidensinstitution og -producent, og sikre at personer med handicaps rettigheder mainstreames og bliver indtænkt i al politik både nationalt og kommunalt.

Vision

Et samfund der efterlever FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Værdier

Tilioq vil være inddragende, respektfuld og troværdig i sit arbejde for at fremme personer med handicaps vilkår og rettigheder i samfundet.

Vi lægger vægt på at have en inddragende tilgang i alt vores arbejde. Vi vægter at høre personer med handicap, fagpersoner og relevante interessenters syn på de udfordringer, de møder i deres hverdag for på denne måde at skabe et nuanceret vidensgrundlag. Vi lægger specielt vægt på at inddrage og samarbejde med personer med handicap for at sikre, at deres stemmer bliver hørt i samfundsdebatten

Viden om personer med handicaps vilkår og rettigheder er byggesten til at skabe forandring. Hos Tilioq lægger vi vægt på, at vores udmeldinger er troværdige og derfor er en vidensbaseret tilgang en rettesnor for al vores arbejde.

Respekt betyder to ting i Tilioqs arbejde. Respekten for det enkelte individ og troen på, at alle kan være med til at bidrage til samfundet, samt en respektfuld tilgang i vores samarbejde og kommunikation med det omkringliggende samfund. På denne måde vil vi møde både det enkelte menneske og samfundet med respekt.

Strategisk fokuspunkter for 2021-2023

Handicaptalsmanden og handicaptalsmandsinstitutionens sekretariat har sammen besluttet sig for de strategiske fokuspunkter for perioden 2021-2023.

Strategien tager udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2017 om Handicaptalsmand, de erfaringer som Handicaptalsmanden og Tilioq har gjort sig i årene 2017-2020. Hvor Handicapforeninger og organisationer også er kommet med input til fokuspunkterne i strategien.

Strategiens periode følger handicaptalsmandens anden stillingsperiode, som varer frem til 2023.

Tematiske mål

Tilioq vil fokusere på disse tre kerneområder fordi de er afgørende områder i forhold til at sikre inklusion og lige muligheder i samfundet. Lige muligheder for uddannelse, sundhed og arbejde er centrale for at sikre personer med handicap kan leve et liv på lige fod med alle andre. Tilioq vil sætte fokus på vigtigheden af en koordineret og helhedsorienteret indsats for personer med handicap.

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Afdække i hvor høj grad retten til sundhed, uddannelse og arbejde bliver overholdt og hvilke barrierer, som står i vejen for, at personer med handicap har adgang til disse rettigheder.
 • Fremhæve og skabe samarbejder om at udvikle gode praksiseksempler indenfor adgang til sundhed, uddannelse og arbejde samt koordinationen imellem de tre områder

Vi vil arbejde for tilgængelighed i alle dele af samfundet. Tilgængelighed indebærer, at der er let adgang til alle dele af samfundet. Det værende både den fysiske tilgængelighed fx i forhold til transport og infrastruktur, men også en digital og social tilgængelighed. Tilgængelighed indebærer at fjerne de barriere i samfundet, der forhindrer personer med handicap i at deltage i samfundet og leve et selvstændigt liv.

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Arbejde for at Tilioq som organisation er fysisk, digitalt og socialt tilgængelige
 • Udvide og udbrede forståelsen af tilgængelighed, samt hvordan man sikre et tilgængeligt samfund.
 • Arbejde for politisk vedtagede strategier for tilgængelighed i krisesituationer
 • Arbejde for at sikrer fuld tilgængelighed og inddragelse i demokratiet

Tematiske mål

Tilioq vil arbejde for, at handicap bliver integreret i alle relevante politiske processer både på nationalt og kommunalt niveau. Tilioq vil prioritere et fortsat stærkt samarbejde og netværk med departementer, styrelser og kommuner, for at sikre dette.

Tilioq vil arbejde for at blive set som en aktiv medspiller og dermed blive inviteret til at deltage i arbejdsgrupper, råd, høringer og processer vedrørende nye strategier og handleplaner på nationalt og kommunalt niveau, og på denne måde vil Tilioq arbejde for at sikre at handicap bliver tænkt ind i alle nye og relevante tiltag.

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Arbejde for at blive en aktiv medspiller i politiske processer og anset som en fast samarbejdspartner
 • Sikre jævnlig dialog og samarbejde med nøglepersoner på handicapområder kommunalt og nationalt
 • Arbejde for at blive anset som politisk medspiller og vidensinstitution for efterlevelse af handicaplovgivning og handicapkonventionen i kommunalpolitiske processer

For at sikre personer med handicaps vilkår og rettigheder er der behov for, at et samlet civilsamfund sætter fokus på disse.
Det værende både fagforeninger, interesseorganisationer, handicapforeninger og mennesker som har noget på hjerte. Alle disse interessenter skal tænke handicappolitiske perspektiver ind i deres arbejde, når det er relevant.

Tilioq vil arbejde for at få civilsamfundet og individer til at identificerer handicappolitiske emner, som er relevante for deres arbejde samt hjælpe dem til at handle på disse.

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Skabe en fast struktur for inddragelse af nationale og lokale handicapforeninger i Tilioqs arbejde
 • Sikre at det brede civilsamfund inkluderer relevante handicappolitiske emner i deres arbejde
 • Støtte op om og indgå i samarbejde med foreninger og personer, der forbedrer forhold og vilkår for personer med handicap

Tilioq vil genere og udbrede systematiseret viden på handicapområdet, samt arbejde for og inspirere andre myndigheder og interessenter til at gøre det samme.

Tilioq vil dokumentere forhold for personer med handicap og vurderer disse i forhold til handicapkonventionen, samt dokumentere hvorvidt at myndighederne lever op til gældende lovgivning så som lov om støtte til personer med handicap, lovgivning vedrørende førtidspension, uddannelse med mere.

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Identificere, hvor der mangler viden inden for handicapområdet, og bidrage til at udvikle metoder til at indsamle denne viden
 • Arbejde for, at offentlige myndigheder lever op til deres forpligtelse om at skabe, indsamle og systematisere viden på handicapområdet
 • Samarbejde med vidensinstitutioner og interesseorganisationer om at skabe viden på handicapområdet
 • Dokumentere efterlevelsen af handicapkonventionen og lovgivning, der gælder for personer med handicap

Tilioq ser altid personen først, og ser personer med handicap som hele mennesker. Hele befolkningen skal anse personer med handicap som ligeværdige borgere, der har rettigheder på lige fod med alle andre.

Personer med handicap skal ses som den ressource i samfundet, de er, og personer med handicap skal se sig selv som ressourcefulde ligeværdige medborgere.

Tilioq vil bruge sin platform til at bearbejde samfundet til at have denne holdning til personer med handicap. Ydermere vil Tilioq arbejde for, at der er let tilgængelig viden om handicap og handicaprelaterede emner.

I perioden 2021-2023 vil vi:

 • Arbejde for at øge adgangen til letforståelig viden om handicaprelevante områder samt fagspecifik viden om handicap.
 • Arbejde for, at der vedtages en anti-diskriminationslovgivning som indeholder et forbud mod diskrimination af personer med handicap.
 • Arbejde for at styrke oplysning og formidle viden om rettigheder for personer med handicap, samt hvilke handlemuligheder der findes, hvis ens egne eller ens medborgers rettigheder blive overtrådt

Tilioq 2021 og frem

I året og årene som kommer, vil Tilioq fortsætte arbejdet med at skabe stærke relationer til foreninger, meningsdannere, beslutningstagere og interessenter. Handicap skal sættes på alles dagsorden.

Derfor har Tilioq planer for aktivt at sætte handicap på dagsordenen under kommunalvalget i år. I et samarbejde med organisationen NIIK bliver der udviklet materiale, som kan bruges af handicapforeninger og handicapråd rundt på kysten, materiale som sætter fokus på at skabe lige rettigheder for personer med handicap.

Samarbejdet med de lokale og nationale handicapforeninger er enormt vigtigt for Tilioq. Derfor vil Tilioq i årene der kommer arbejde med nye tiltag for at inddrage foreningerne i vores arbejde. Vi vil styrke kommunikationen gennem faste møder året rundt og bruge denne platform til at udvikle projekter og tiltag.

Men en stemme vi ikke høre ofte nok er den unge stemme. Hvad fylder for unge med handicap? Hvordan oplever de at gå i skole, gå på uddannelse og deltage i samfundet og hvordan ønsker de at fremtidens Grønland skal forme sig. Dette satte Tilioq fokus på i efteråret 2020 og i 2021 vil vi arbejde videre med at skabe kontakter til og samarbejde med unge med handicap, som har noget på hjerte. Det og meget mere vil de kommende år byde på.

Hernede kan du læse om tidligere strategiske fokuspunkter:


Strategisk fokuspunkter for 2019-2020


Handicaptalsmanden Christina Johnsen og handicaptalsmandsinstitutionens sekretariat har sammen besluttet de strategiske fokuspunkter for perioden 2019-2020.

Strategien tager udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2017 om Handicaptalsmand, de erfaringer Handicaptalsmanden har gjort sig i løbet af sit første år, en intern og ekstern analyse af handicaptalsmandsinstitutionen, samt en strategisk analyse af de samfundsforhold som påvirker personer med handicap.

Strategien er for en to-årigperiode da dette følger den nuværende handicaptalsmands stillingsperiode.

Der er meget lidt opdelt struktureret data om personer med handicap. Den viden der findes om personer med handicaps vilkår beror på få og mangelfulde rapporter samt på fortællinger og henvendelser fra borgere og handicapforeninger.

Mangel på viden og data medvirker til at skabe fordomme og stereotyper om livet med et handicap blandt den grønlandske befolkning. Kun gennem en øget evidensbaseret viden kan man fastslå de største udfordringer på handicapområdet.

De henvendelser Tilioq får fra borgerne peger på at personer med handicap, deres pårørende og fagpersoner kender meget lidt til handicapkonventionen samt personer med handicaps rettigheder.

Yderligere peger de på at personer med handicap oplever at blive mødt med fordomme og stereotypiske billeder af livet med et handicap.

Strategiske målsætninger:

 • En øget produktion af faktuel og evidensbaseret viden om personer med handicap og deres levevilkår
 • Forøget viden i samfundet om personer med handicap, deres liv og levevilkår
 • At personer med handicap, deres pårørende og fagpersoner inden for handicapområdet kender til personer med handicaps rettigheder.

Der er mange artikler i handicapkonventionen, som Grønland på nuværende tidspunkt har svært ved at leve op til.

Personer med handicaps rettigheder bliver overtrådt på trods af politiske tiltag på området samt aktive og engagerede foreninger. Hvis der skal ske en forbedring af forholdende for personer med handicap, kræver det et bredt politisk engagement, og det kræver at alle offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, råd og nævn samarbejder og deler viden og erfaringer.

Dette samarbejde vil Tilioq aktivt tage del i at styrke og fremme.

Strategiske målsætninger:

 • Tilioq vil samarbejde og styrke netværket med og imellem civilsamfundet, foreninger, organisationer, råd og nævn.
 • Tilioq vil samarbejde med og styrke netværket til landets beslutningstagere, offentlige myndigheder og institutioner lokalt og nationalt.

Der findes ingen præcise tal for hvor mange personer med handicap der er i arbejde, men Tilioq har en stærk formodning om, at det desværre ikke er særlig mange.

Denne formodning bygger vi på møder, vi har haft med kommunale medarbejdere, personer med handicap og handicapforeningerne. At være en del af en arbejdsplads gavner ikke blot den offentlige økonomi, men giver også en forøget livskvalitet og mulighed for selvbestemmelse og modarbejder social isolation.

Derudover vil det omkringliggende samfund og kollegaer også få en større viden om handicap og flere fordomme kan nedbrydes. Derfor vil Tilioq aktivt gå ind i arbejdet for at skabe muligheder og rum for, at personer med handicap kan komme i arbejde.

Med dette menes ikke at personer skal tvinges i arbejde, hvis de på grund af deres handicap ikke kan arbejde. Tilioq derimod arbejde for at der skabes plads til personer med handicap på arbejdsmarkedet fx gennem fleksjob og fleksible arbejdspladser. Tilioq er nemlig af den faste overbevisning at alle har noget at biddrage med.

Strategiske målsætninger:

 • Tilioq vil arbejde for at skabe et arbejdsmarked med plads til alle.
 • Tilioq vil arbejde for at nedbryde barriere, der forhindrer personer med handicap i at komme i arbejde.

Handicaptalsmanden er ikke kun Handicaptalsmand for Sisimiut, hvor institutionen er beliggende. Hun er Handicaptalsmand for hele Grønland. Derfor er det vigtigt for Tilioq at besøge og snakke med personer med handicap, deres pårørende og fagpersoner langs hele kysten.

Tilioq vil inddrage de lokale perspektiver og oplevelser i institutionens arbejde. Dette vil styrke Tilioqs viden og arbejde fordi det giver en nuanceret forståelse af hvordan det er at have et handicap og leve i Grønland.

Dette vil styrke Tilioqs viden og arbejde fordi det giver en nuanceret forståelse af hvordan det er at have et handicap og leve i Grønland. Tilioq vil sætte fokus på de udfordringer institutionen ser og hører om langs kysten på den politiske dagsorden og gør dem synlige både lokalt og nationalt.

Strategiske målsætninger:

 • For at samle viden om personer med handicaps vilkår vil Tilioq foretage besøgsrejser til minimum en kommune om året.
 • Tilioq vil arbejde for at sætte en handicappolitisk dagsorden både nationalt og lokalt.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen tal på hvor mange børn med handicap der går ud af folkeskolen med en adgangsgivende afgangsprøve eller hvor mange personer med handicap, der har gennemført en uddannelse i landet.

Tilioq har modtaget flere henvendelser, der peger på, at der er store udfordringer på uddannelsesområdet. Der mangler specialuddannede lærere, og der er mangelfuld adgang til og viden om hjælpemidler, som kan sikre personer med handicaps adgang til en uddannelse på lige fod med alle andre.

Strategiske målsætninger:

 • Afdække de største udfordringer på uddannelsesområdet for personer med handicap.
 • Tilioq vil arbejde for at flere personer med handicap får en uddannelse.

Handicapområdet er ikke blot et punkt under socialområdet. Handicap kan man have og få gennem hele livet og handicap har ingen alder.

For at sikre at alle borgere med handicap får den hjælp de har ret til, skal der være en fælles retning og et fælles mål for offentlige myndigheder, lokale og nationale institutioner så initiativer favner hele spektret af handicapområdet – fra vugge til grav.

Der skal en langsigtet helhedsorienteret tværsektoriel plan til at sikre at alle personer med handicaps rettigheder.

Strategiske målsætninger:

 • Tilioq vil arbejde for at der vedtages en langsigtet handicappolitisk handlingsplan og aktivt biddrage til dens udformning.