Den nye handicaplov om støtte til personer med handicap kræver en helhedsorienteret implementering

Handicaptalsmand, Christina Johnsen skal mandag d. 8 april mødes med Inatsisartuts familie- og sundhedsudvalg, for at drøfte den nye lov om støtte til personer med handicap. Handicaptalsmanden vil under mødet komme med forslag til udvalget, om hvordan der praktisk kan ske en koordineret, sammenhængende og en helhedsorienteret implementeringsproces af den nye lov om støtte til personer med handicap.

– Den nye lov om støtte til personer med handicap er gået videre til udvalgsbehandling. I Tilioq ser vi frem til at loven bliver vedtaget. Loven er et paradigmeskifte, da vi skal se en persons handicap som samfundsskabt barriere. Den nye lov tager afsæt i handicapkonventionen, og det betyder at samfundet har pligt til at fjerne de samfundsskabte barriere, som forhindre en person med handicap til at kunne leve et liv på lige fod med alle andre.

I det nye lovforslags §3 fremgår det, at en person med handicap har ret til koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret støtte, som tager hensyn til alle aspekter af personen og personens liv.  For at det kan lykkes, så kræver det at kommunerne har de rette ressourcer er på plads.

-Det er vigtigt med en implementering, hvor der er sørget for at de økonomiske og menneskelige ressourcer er til stede. De kommunale sagsbehandler mangler ekspertise i de forskellige handicaps, og derfor er det oplagt af den faglige ekspertise i Pissassarfik udnyttes bedre og at der er klarere opgavefordelinger de forskellige myndigheder imellem. For der er allerede nu store udfordringer i sagsbehandlingen hos kommunerne og med den nye lov er der flere mennesker som får ret til at få støtte og hjælp, så vi skal sikre at den nye lov kommer de mennesker til gode, som har behov den.

Med implementeringen skal der sørges for at der er vidensopbygning hos medarbejdere, der arbejder med personer med handicap og at økonomien følger med, så der ansættes nok personale til at løfte opgaven, nu hvor der er flere mennesker, får krav på støtte og hjælp.

-Der er behov for tværsektorielt samarbejde i kommunernes forvaltninger såsom familie og socialområdet, arbejdsmarkedsområdet eller Majoriaq og ikke mindst mellem sundhedsvæsenet og kommunerne.

Sagsbehandlingen i kommunerne skal være klar, sådan så personer med handicap ikke oplever at være kastebolde mellem de forskellige myndigheders sagsbehandlere.

Christina Johnsen kan træffes af pressen mens hun er i Nuuk på mandag efter kl. 11.30, hvor hun kan stille op til interviews om emnet. Handicaptalsmandens mobiletelefon er +299 55 19 50

Anders Meilvang fra Niik kan træffes på tlf: +299 58 39 00