Inklusion – Alle har ret til at være en del af vores land

§§§ Mine rettigheder – Dine rettigheder – VORES rettigheder §§§

I TILIOQ sætter vi i en række artikler fokus på FN’s handicapkonvention og hvad den helt konkret betyder for dig og mig i Grønland. Læs og lær om vores alles rettigheder.

Inklusion – Alle har ret til at være en del af vores land

Personer med handicap har ret til at være inkluderet og deltage i samfundet ligesom alle andre. Det er et grundprincip i Handicapkonventionen og står i artikel 3. Det betyder, at Grønland skal sørge for at personer med handicap har mulighed for at deltage i samfundet. For eksempel ved at lovgive om, at bygninger skal være tilgængelige for personer med handicap, at sikre at personer med handicap har mulighed for at stemme til Inatsisartut valget, gå til musikundervisning på den lokale musikskole og meget meget mere.

Hvad er et handicap? Barriere skaber handicap

Ifølge Handicapkonventionen er et handicap noget man får, når samfundet ikke er indrettet ordentligt. Et eksempel kunne være, hvis der ikke er en rampe indtil det lokale bibliotek, så kan personer som sidder i kørestol måske ikke komme ind. Hvis der nu var en rampe, så ville personen sagtens kunne komme ind. Et andet eksempel er hvis al undervisning i skolen foregår i klasser med mange elever. Så kan nogle børn med ADHD have svært ved at koncentrerer sig og få den rette undervisning. Men hvis der er små klasser, så kan et barn med ADHD måske følge undervisningen ligesom alle andre børn.

Det samfundsrelaterede handicap begreb

Personer med handicap er defineret som personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige samfundsmæssige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre

Samfundets dårlige indretning kan altså gøre, at man på grund af sin funktionsnedsættelse (for eksempel at man har ADHD) oplever at have et handicap – en oplevelse man ellers ikke behøvede at have. Og ifølge Handicapkonventionen skal Grønland altså arbejde for at samfundet er indrettet så alle kan være med.

Et inkluderende samfund er et samfund med plads til alle

Et inkluderende samfund er for eksempel, når skolen og arbejdsmarkedet er gode til at uddanne og ansætte personer med handicap. Folkeskolen kan tilpasse undervisningen så børn med handicap kan være med i timerne. En arbejdsgiver kan tilpasse arbejdsopgaverne så personer med handicap kan være en del af organisationen.  Men sådanne tiltag kræver viden både om hvad et handicap er men også om hvilke rettigheder personer med handicap har. Denne viden skal Grønland ifølge Handicapkonventionens artikel 8 hjælpe skolelærerne, arbejdsgiverne og alle andre med at få.

Handicapkonventionen

Den 24. august 2009 trådte FN’s handicapkonvention i kraft i Grønland. Handicapkonventionen er en aftale, hvor Selvstyret forpligter sig til at sikre at personer med handicap får lige mulighed for alt dette og meget mere.

Handicapkonventionen er vigtig, fordi den har til formål at fremme, beskytte og sikre at ALLE personer med handicap fuldt ud kan nyde ALLE menneskerettigheder på lige fod med ALLE andre. Det vil sige at personer med handikap har krav på, og ret til at få samme muligheder som alle andre mennesker i samfundet. Det har selvstyret forpligtet sig på at arbejde for.