GRM’s og IMR’s anbefalinger til Naalakkersuisut

Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder har i statusrapporter på handicap- og ligebehandlings-området fra 2019
kommet med en række anbefalinger til Naalakkersuisut.

Samlet op i valg og informationsavisen “Bedre vilkår for personer med handicap”.

UDDANNELSE
Vi anbefaler, at Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke:
• Tager initiativ til at sikre en lovfæstet pligt til rimelig tilpasning på uddannelsesområdet.
Vi anbefaler, at Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke samt Illiniarfissuaq – Institut for Læring:
• Sikrer, at lærerstuderende og lærere på efteruddannelse undervises i at inkludere elever med forskellige typer handicap, blandt andet ved hjælp af relevant undervisningsmateriale, med henblik på, at alle lærere, herunder i folkeskolen, opnår kompetencer til at undervise elever med forskellige typer af handicap.

TILGÆNGELIGHED
Vi anbefaler, at Naalakkersuisut:
• Indfører klare standarder om tilgængelighed til byggeri, offentlige transportmidler og offentlige hjemmesider samt sikrer effektiv kontrol med efterlevelse heraf.
• Genindfører obligatoriske kurser om tilgængelighed til bygninger for relevante fagpersoner.

RETTEN TIL ET SELVSTÆNDIGT LIV
Vi anbefaler, at:
• Hver kommune foretager en kortlægning af, hvilke af kommunens borgere, anbragt i Danmark, der kan hjemtages
fra Danmark.
• Naalakkersuisut og kommunerne sikrer, at hjemtagelse af anbragte borgere fra Danmark ikke fører til yderligere
institutionalisering af personer med handicap.
• Naalakkersuisut arbejder for at sikre en fuldstændig adskillelse mellem bolig og støtte efter den sociale lovgivning.

DATA OG STATISTIK
Vi anbefaler, at Naalakkersuisut:
• Sikrer, at der bliver tilvejebragt og ajourført data og statistik vedrørende udviklingen i levevilkårene for personer
med handicap, herunder på væsentlige samfundsområder såsom uddannelse, beskæftigelse og sundhed.

KLAGEADGANG TIL FN
Vi anbefaler, at Grønlands Selvstyre i dialog med Danmark:
• Ophæver det territoriale forbehold for Grønland, således at tillægsprotokollen til handicapkonventionen om individuel
klageadgang træder i kraft for Grønland.

LIGEBEHANDLING
Vi anbefaler, at Naalakkersuisut tager initiativ til at:
• Fremsætte lovforslag om en generel beskyttelse mod diskrimination på grund af blandt andet køn, race eller etnisk oprindelse, handicap, alder, seksuel orientering, kønsidentitet og religion, både inden for og uden for arbejdsmarkedet, og at forslaget omfatter etablering af et uafhængigt klagenævn.
• Vedtage en handlingsplan, som sikrer en trinvis bedre beskyttelse mod diskrimination.

Se mere om Grønlands råd for menneskerettigheder her: 

http://humanrights.gl/

se mere om institut for menneske rettigheder på : 

https://menneskeret.dk/