Tilioq og MIO: Ombudsmandens kritik af sagsbehandlingstid bør sætte fokus på det offentliges svigt af børn med handicap

Tilioq og MIO opfordrer til, at Naalakkersuisut og kommunerne finder konkrete løsninger på det helt grundlæggende, strukturelle problem, som forårsager gentagende, tilsvarende og urimelige sagsbehandlingstider.

Særdeles kritisabel – således omtaler Ombudsmanden for Inatsisartut sagsbehandlingstiden på en ansøgning om en støtteperson til et barn i en sag fra Qeqqata Kommunia. Og det er ikke første gang, at Ombudsmanden har rettet kritik mod kommunernes fejlfyldte og uacceptable sagsbehandlingstider. En sådan udmelding fra ombudsmanden bør tages meget alvorligt, da det er denne instans, der skal holde øje med, om forvaltningerne under Selvstyret og kommunerne handler i overensstemmelse med gældende ret og god forvaltningsskik. Hvis ombudsmanden kritiserer forhold i en sag, betyder det at der ikke er blevet handlet tilfredsstillende inden for loven i denne sag. I dette tilfælde børnestøtteloven.

https://www.ombudsmand.gl/nyheder/2021/saerdeles-kritisabel-sagsbehandlingstid-i-ansoegning-om-stoetteperson-til-et-barn

Det er et generelt problem for kommuner

Det er Tilioq og MIOs opfattelse, at den kritiserede sagsbehandling ikke kun gælder for en enkeltstående sag, men at en langsommelig sagsbehandling desværre forekommer generelt i alle kommuner. Tilioq har i to udgivelser baseret på borgehenvendelser fra 2017-2020 påpeget, at sagsbehandling og i særdeleshed lange sagsbehandlingstider, er et af de emner, som borgerne oftest henvender sig til Tilioq for at få vejledning om. Børn og personer med handicap der ifølge loven burde sikres hjælp inden for få måneder må vente i årevis.

Tabel viser de fire hyppigste årsager til at borgere har henvendt sig til Tilioq fra 2017-2020.

Årsag til henvendelse

Antal

Støtteforanstaltninger og hjælpemidler

174

Sagsbehandling

115

Førtidspension og alderspension

45

Gæld og hjemløshed

38

Anm. 1: I tabellen er medtaget de fire hyppigste årsager til, at borgere henvender sig til Tilioq

Anm. 2: Tabellen er en oversigt over generelle borgerhenvendelser til Tilioq, og handler derfor ikke kun om børn med handicap.

Lange sagsbehandlingstider resulterer i, at børn med handicap ikke i tide får den hjælp, de har behov for. Det har ofte store konsekvenser for både barnet og de pårørende. I de værste tilfælde kan det betyde forværring af funktionsnedsættelsen, afhængighed af pårørende eller isolation.

Flere oplever, at de kommer i klemme mellem de forskellige myndigheder og systemer, som ikke taler sammen. En sag, der ender i klemme mellem systemerne, kan tage meget lang tid, da de forskellige systemer ikke altid er enige om, hvem der skal afholde udgifterne. I sådanne spørgsmål ender borgeren uden hjælp, da der ikke er en koordineret indsats for at sikre, at den anden myndighed tager over. Vi hører gentagne gange om, at sagsbehandling kan tage måneder eller år.

Tilioq har tidligere anbefalet kommunerne at fastsætte klare og offentligt tilgængelige tidsfrister for svar på ansøgninger om støtte til personer med handicap, og ikke mindst at kommunerne fastsætter klare procedurer for kvalitetssikring af sagsbehandling. Tilioq har anbefalet, at kommunerne sikrer en koordineret og helhedsorienteret indsats for børn med handicap, samt at Naalakkersuisut laver en vejledning til kommunerne om procedurer, der sikrer en helhedsorienteret og koordineret indsats til børn med handicap. Tilioq og MIO er bevidste om, at der er fastsat tidsfrister i den nye lovgivning for støtte til personer med handicap, og denne anbefaling går på at sikre, at disse bliver efterlevet i kommunerne. Men fortsat ser vi dette tilbagevendende og alvorlige problem.

Konsekvensen er at børn ikke får hjælp i tide

Børn med handicap er en særligt udsat gruppe i vores samfund, og det er vigtigt at sikre deres rettigheder. Som samfund har vi en forpligtelse til at sikre, at børn med handicap modtager den rette hjælp i rette tid, så tidligt som muligt – det er afgørende for deres udvikling, deres muligheder i livet.

Forkerte og forsinkede afgørelser i sager om børn med handicap har ofte alvorlige konsekvenser for den enkelte og dennes familie, og det er en krænkelse af deres rettigheder i henhold til Børnekonventionen og handicapkonventionen– og i øvrigt i strid med alle de principper, der normalt gælder for udsatte børn i Grønland.

Det burde derfor være åbenlyst, at det er et alvorligt og strukturelt problem, at kommunerne ikke formår at træffe lovlige og rettidige afgørelser, ikke mindst, når det er børns retssikkerhed, der er på spil.

Det burde være åbenlyst, at det er et alvorligt problem, at kommunerne ikke formår at træffe lovlige afgørelser. Det er retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt at børn med særlige behov systematisk udsættes for et dette svigt og Ombudsmandens skarpe kritik bør føre til handling.

Fakta om borger rådgivning:

Tilioq og Mio kan i forbindelse med råd og vejledning af borgere oplyse om rettigheder og klageinstanser, blandet rådgives borgere, der er uenig i en kommunal afgørelse til at klage til Det Sociale Ankenævn. eller vejlede borgeren til at klage til ombudsmanden, hvis en sagsbehandling trækker i langdrag.  

Pressen kan i forbindelse med yderligere spørgsmål kontakte Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen på anja@tilioq.gl telefon 345081