VISION OG MISSION

Mission

Tilioq arbejder for, at personer med handicaps rettigheder bliver overholdt, så de kan leve et værdigt liv på lige fod med alle andre. 

Med en inddragende tilgang taler Tilioq personer med handicaps sag i samfundsdebatten for at sikre, at personer med handicaps stemmer bliver hørt.

Vision

 

Et samfund der efterlever FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Værdier

Tilioq er inddragende, respektfuld og troværdig i sit arbejde for at fremme personer med handicaps vilkår og rettigheder i samfundet.

I Tilioq lægger vi vægt på at have en inddragende tilgang i alt vort arbejde. Vi vægter at høre personer med handicap, fagpersoner og relevante interessenters syn på de udfordringer, de møder i deres hverdag for på denne måde at skabe et nuanceret vidensgrundlag. Vi lægger specielt vægt på at inddrage og samarbejde med personer med handicap for at sikre, at deres stemmer bliver hørt i samfundsdebatten

Viden om personer med handicaps vilkår og rettigheder er byggesten til at skabe forandring. Hos Tilioq lægger vi vægt på, at vores udmeldinger og udsagn er troværdige, og derfor er en vidensbaseret tilgang en rettesnor for alt vores arbejde.

Respekt betyder to ting i Tilioqs arbejde. Respekten for det enkelte individ og troen på at alle kan være med til at bidrage til samfundet, samt en respektfuld tilgang i vores samarbejde og kommunikation med det omkringliggende samfund. På denne måde vil vi møde både det enkelte menneske og samfundet med respekt.

Strategisk fokuspunkter for 2019-2020

Handicaptalsmanden Christina Johnsen og handicaptalsmandsinstitutionens sekretariat har sammen besluttet de strategiske fokuspunkter for perioden 2019-2020. 

Strategien tager udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2017 om Handicaptalsmand, de erfaringer Handicaptalsmanden har gjort sig i løbet af sit første år, en intern og ekstern analyse af handicaptalsmandsinstitutionen, samt en strategisk analyse af de samfundsforhold som påvirker personer med handicap. 

Strategien er for en to-årigperiode da dette følger den nuværende handicaptalsmands stillingsperiode.

Der er meget lidt opdelt struktureret data om personer med handicap. Den viden der findes om personer med handicaps vilkår beror på få og mangelfulde rapporter samt på fortællinger og henvendelser fra borgere og handicapforeninger.

Mangel på viden og data medvirker til at skabe fordomme og stereotyper om livet med et handicap blandt den grønlandske befolkning. Kun gennem en øget evidensbaseret viden kan man fastslå de største udfordringer på handicapområdet.

De henvendelser Tilioq får fra borgerne peger på at personer med handicap, deres pårørende og fagpersoner kender meget lidt til handicapkonventionen samt personer med handicaps rettigheder.

Yderligere peger de på at personer med handicap oplever at blive mødt med fordomme og stereotypiske billeder af livet med et handicap.

Strategiske målsætninger:

 • En øget produktion af faktuel og evidensbaseret viden om personer med handicap og deres levevilkår
 • Forøget viden i samfundet om personer med handicap, deres liv og levevilkår
 • At personer med handicap, deres pårørende og fagpersoner inden for handicapområdet kender til personer med handicaps rettigheder.

Der er mange artikler i handicapkonventionen, som Grønland på nuværende tidspunkt har svært ved at leve op til. 

Personer med handicaps rettigheder bliver overtrådt på trods af politiske tiltag på området samt aktive og engagerede foreninger. Hvis der skal ske en forbedring af forholdende for personer med handicap, kræver det et bredt politisk engagement, og det kræver at alle offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, råd og nævn samarbejder og deler viden og erfaringer. 

Dette samarbejde vil Tilioq aktivt tage del i at styrke og fremme

Strategiske målsætninger:

 • Tilioq vil samarbejde og styrke netværket med og imellem civilsamfundet, foreninger, organisationer, råd og nævn.
 • Tilioq vil samarbejde med og styrke netværket til landets beslutningstagere, offentlige myndigheder og institutioner lokalt og nationalt.

Der findes ingen præcise tal for hvor mange personer med handicap der er i arbejde, men Tilioq har en stærk formodning om, at det desværre ikke er særlig mange. 

Denne formodning bygger vi på møder, vi har haft med kommunale medarbejdere, personer med handicap og handicapforeningerne. At være en del af en arbejdsplads gavner ikke blot den offentlige økonomi, men giver også en forøget livskvalitet og mulighed for selvbestemmelse og modarbejder social isolation. 

Derudover vil det omkringliggende samfund og kollegaer også få en større viden om handicap og flere fordomme kan nedbrydes. Derfor vil Tilioq aktivt gå ind i arbejdet for at skabe muligheder og rum for, at personer med handicap kan komme i arbejde. 

Med dette menes ikke at personer skal tvinges i arbejde, hvis de på grund af deres handicap ikke kan arbejde. Tilioq derimod arbejde for at der skabes plads til personer med handicap på arbejdsmarkedet fx gennem fleksjob og fleksible arbejdspladser.    Tilioq er nemlig af den faste overbevisning at alle har noget at biddrage med.

Strategiske målsætninger: 

 • Tilioq vil arbejde for at skabe et arbejdsmarked med plads til alle.
 • Tilioq vil arbejde for at nedbryde barriere, der forhindrer personer med handicap i at komme i arbejde.

Handicaptalsmanden er ikke kun Handicaptalsmand for Sisimiut, hvor institutionen er beliggende. Hun er Handicaptalsmand for hele Grønland. Derfor er det vigtigt for Tilioq at besøge og snakke med personer med handicap, deres pårørende og fagpersoner langs hele kysten. 

Tilioq vil inddrage de lokale perspektiver og oplevelser i institutionens arbejde. Dette vil styrke Tilioqs viden og arbejde fordi det giver en nuanceret forståelse af hvordan det er at have et handicap og leve i Grønland. 

Dette vil styrke Tilioqs viden og arbejde fordi det giver en nuanceret forståelse af hvordan det er at have et handicap og leve i Grønland. Tilioq vil sætte fokus på de udfordringer institutionen ser og hører om langs kysten på den politiske dagsorden og gør dem synlige både lokalt og nationalt.

Strategiske målsætninger: 

 • For at samle viden om personer med handicaps vilkår vil Tilioq foretage besøgsrejser til minimum en kommune om året.
 • Tilioq vil arbejde for at sætte en handicappolitisk dagsorden både nationalt og lokalt.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen tal på hvor mange børn med handicap der går ud af folkeskolen med en adgangsgivende afgangsprøve eller hvor mange personer med handicap, der har gennemført en uddannelse i landet. 

Tilioq har modtaget flere henvendelser, der peger på, at der er store udfordringer på uddannelsesområdet. Der mangler specialuddannede lærere, og der er mangelfuld adgang til og viden om hjælpemidler, som kan sikre personer med handicaps adgang til en uddannelse på lige fod med alle andre.

Strategiske målsætninger:

 • Afdække de største udfordringer på uddannelsesområdet for personer med handicap.
 • Tilioq vil arbejde for at flere personer med handicap får en uddannelse.

Handicapområdet er ikke blot et punkt under socialområdet. Handicap kan man have og få gennem hele livet og handicap har ingen alder. 

For at sikre at alle borgere med handicap får den hjælp de har ret til, skal der være en fælles retning og et fælles mål for offentlige myndigheder, lokale og nationale institutioner så initiativer favner hele spektret af handicapområdet – fra vugge til grav. 

Der skal en langsigtet helhedsorienteret tværsektoriel plan til at sikre at alle personer med handicaps rettigheder.

Strategiske målsætninger: 

 • Tilioq vil arbejde for at der vedtages en langsigtet handicappolitisk handlingsplan og aktivt biddrage til dens udformning.
Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn