Tilioqs handicappolitiske konference: Individet i Fokus

Fra venstre: Pierre, Ingrid, Nina, Margit, Monica og Niels.

Konferencen

Denne konference ville samle alle interessenter på handicapområdet i Grønland. På konferencen skulle vi sammen, og med inspiration fra praktikere, arbejde med hvordan man konkret kan sikre gode løsninger for personer med handicap. Der var særligt fokus på temaer som:

Problematikker ifm. sagsbehandling samt løsninger der passer til Inuit og Arktis og løsninger der sikrer retten til selvbestemmelse jf. Handicapkonventionens artikel 19.

 

Dagens Program

Kl.9:00-9:30

Åbningsceremoni

Åbningstale – Anja Hynne Nielsen, Handicaptalsmand

- Velkommen og præsentation af dagens program

Find Anjas præsentation her: på dansk eller på grønlandsk.

 

Kl.9:30-10:00 Nielsine Petersen, Qaqortoq

Forvaltningschef for social og forebyggelse i Kommune Kujalleq. Socialrådgiver.

Hvor ligger udfordringerne med at sikre rettighederne for personer med handicap i Grønland i
sagsbehandlingssystemet – og hvad kunne løsningerne være?

Hvad er realiteten - store administrative opgaver, udskiftninger og andre problematikker besværliggør og langsommeliggør processen, når borgeren skal have hjælp. Koblingen mellem lovgivningen (støtteforanstaltningsområdet) og implementeringen af lovgivningen i praksis, med fokus på at arbejde på løsninger. Hvad er det, som står i vejen for, at vi kan finde løsninger, og hvilke tiltag tager vi i Kommune
 Kujalleq. Hvilke nye tiltag og mulige løsninger ville kunne sikre retten til hurtig og rigtig hjælp og retten til at leve et selvstændigt liv.

Find Nielsines præsentation her: på dansk eller på grønlandsk.

 

Kl.10:00-10:30 Niels, Maniitsoq

Borger.

Jeg troede, man fik hjælp.

Niels er en ung mand, som fra det ene øjeblik til det andet får ændret sin virkelighed på grund af en hjerneskade. Han deler sin personlige historie, som samtidig fortæller os om den virkelighed, man står i i dagens Grønland, hvis man rammes af en pludselig hjerneskade. Man tror systemet griber en, men opdager, at man skal kæmpe en lang og ensom kamp. Den viser os også, hvorfor vi kan og skal ændre den virkelighed – så Niels og andre med samme skæbne kan komme tilbage i fællesskabet. Niels deler sin historie med det håb, at ingen andre skal opleve den kamp mod systemet, som han stadig kæmper

 

Kl. 10:45-11:15 Pierre Essoh (CA)
Arbejdsmarkeds specialist hos Nuability, Nunavut (CA) Director Operations, Employment Specialist.

Nunavummi Disabilities Makinnasuaqtiit Society (NDMS)

Hvilke slags tilgængeligheds- og handicaprammer er meningsfulde for Nunavut-samfund og regering? Pierre holder et forskningsbaseret oplæg om Inuit med funktionsnedsættelser i Nunavut, som står over for de samme realiteter og problematikker som Inuit i Grønland. Begrebet handicap er stadig vagt i Nunavummiut-mentaliteten og der eksisterer derfor et juridiske tomrum – da der ikke eksisterer nogen definition af handicap i inuitkulturen. Pierre vil bl.a. fortælle om NDMS arbejde for at sikre; Tilgængelighed til basale behov, retten til bolig og fuld inklusion af personer med handicap i deres lokalsamfund samt om NDMS’ program for jobparathed og uddannelse.

Find Pierres præsentation her: på dansk, på grønlandsk eller på engelsk.

 

Kl.11:15-12:00 Paneldebat

Panelet vil bestå af udvalgte konferencedeltagere med mulighed for spørgsmål fra salen. Vi tager hul på debatten med 10 min. snak med sidemakkeren med dialogkort (spørgsmål).

Debattens tema: Udfordringer og løsninger i sagsbehandlingssystemet i dagens Grønland. Hvordan skaber vi det sikkerhedsnet, vi alle troede var der – indtil vi får brug for det og opdager, vi står alene?

Alle er nok enige om, at der er tale om strukturelle problemer - de er nemme at identificere, men svære at løse. Årsagerne til strukturelle problemer er komplekse, idet de er adfærdsmæssige, relationelle, systemiske og historiske. Det er derfor svært at løse strukturelle problemer og skabe reelle forandringer, selvom der er en fælles forståelse af, hvorfor disse ændringer er vigtige. For at skabe reel forandring er der behov for en ny tilgang, der er forankret i og centreret om levede erfaringer og inkluderende fællesskaber. Vi kan sammen tage et første skridt ved at åbne dialogen og sikre: Nothing about us without us.

 

Kl.12:45-13:10 Ingrid Thunem, Tromsø (NO)

Forperson for den norske parapaly organisation Unge Funksjonshemmede, PhD i seksualitet og assistante og specialrådgiver i Medvind Assistance.

Et selvstændigt liv!

Ingrid fortæller om sin egen kamp for rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser og for retten til selvbestemmelse i form af blandt andet PBA-ordningen, som netop muliggør dette

Find Ingrids præsentation her: på dansk, på grønlandsk eller på engelsk.

 

Kl.13:10-13:30 Hjernebarnet - Nina og Margit (DK)

Meningsfulde løsninger der gavner barnet, familien og samfundet.

Nina Reffstrup og Margit Jonsson: Hjernebarnets politiske arbejdsgruppe.

Foreningen Hjernebarnet er en forening for forældre, som hjemmetræner deres børn med hjerneskader. Det er forældre, som har mødt et system, der i alt for mange situationer ikke var egnet til at hjælpe. De har derfor taget sagen egen hånd og blandt andet gennem lobby-arbejde sikret gennemførelse af en lovgivning om hjemmetræning. De deler deres erfaringer om behovet for netværk, om opstart af aktivisme, om det politiske arbejde og om web-baserede muligheder.

Find Nina og Margits præsentation her: på dansk eller på grønlandsk

 

Kl.13:40-14:00 #enmillionstemmer – Monica Lylloff (DK)

Kampen for retssikkerhed.

Monica Lylloff, Seniorjurist i Socialretsadvokaterne/TT Advokater og er mor til tre børn på hhv. 15 år og 17 år med forskellige handicap, bl.a. CP, hydrocephalus, autisme og ADHD og har derfor personlig erfaring med mødet med systemet.

Sammen er vi mange – sammen er vi stærke og kan skabe forandringer. Monica er medstifter af bevægelsen #enmillionstemmer, der kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende på tværs af diagnoser. Bevægelsen har skabt et talerør, som politikere og medier er begyndt at lytte til og som skaber ændringer. www.monicalylloff.dk

Find Monicas præsentation her: på dansk eller på grønlandsk

 

Kl.14:00-14:45 Brainstorming-workshop

Deltagerne deles ind i grupper med repræsentanter fra fagfolk, foreninger og beslutningstagere besvarer spørgsmål:

• Løsninger der kan skabe positive ændringer i den hverdag, personer med funktionsnedsættelser i dag møder i systemet – som passer til vores virkelighed i Grønland.

• Ønsker og løsninger der kan sikre retten til selvbestemmelse for personer med handicap i Grønland – BPA, hjemmetræning eller noget helt, helt andet.

Svarene noteres ned og fremlægges til paneldebat 2. Derudover vil Tilioq gemme jeres svar og input og tage det med i Tilioqs arbejde med en udgivelse til politikerne.

 

Kl.15:00-15:45 Paneldebat 2
Alle oplægsholdere og hver brainstormgruppe kommer med én enkelt god anbefaling ud fra dagens oplæg. Der er spørgsmål til panelet og debat.

 

Kl.15:45-16:00 Opsamling og evaluering af dagen.
Afslutning og næste skridt – ved Anja Hynne Nielsen, Handicaptalsmand

 

Niels holder oplæg om hans oplevelse med det danske og grønlandske system i forbindelse med de udfordringer han fik som følge af en hjerneblødning.

Nina og Margit fra Hjernebarnet holder oplæg om hjemmetræning.

Gæster til konferencen lytter til oplæg.

Deltagere til konferencen snakker om løsningsforslag

Alle deltagernes løsningsforslag blev skrevet på post-it notes, samlet og skal lægge udgangspunktet en udgivelse med anbefalinger.